Kupując u nas zdobywasz
punkty, które możesz
wymienić na konkretny
towar z naszego sklepu.
- Szczegóły wkrótce.

RODO

Szanowni Państwo,
w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) chcielibyśmy przekazać podstawowe informacje związane z ochroną przetwarzanych przez nas danych osobowych. W tym celu prosimy o odwiedzenie naszej nowej zakładki „RODO”. Ponadto chcielibyśmy poinformować, że z dniem 09.01.2021 r. ulegają zmianie niektóre postanowienia regulaminu korzystania z naszego sklepu internetowego „z1z.eu i liny-techniczne.pl oraz e-scyzoryki.pl”. Poza wprowadzeniem nowego rozdziału o ochronie danych osobowych dokonaliśmy również aktualizacji niektórych zapisów o oferowanych towarach oraz drobnych korekt redakcyjnych i porządkujących.
Mogą Państwo zapoznać się z nowym regulaminem, klikając w poniższy link lub wchodząc w zakładkę "Regulamin" ze strony głównej sklepu: "z1z.eu", "e-scyzoryki.pl" oraz "liny-techniczne.pl".
Zamówienia złożone przed 09.01.2021 r. są realizowane na podstawie dotychczas obowiązujących regulacji, zawartych w regulaminie sklepu.
Nowy regulamin obowiązuje od dnia 09.01.2021 roku.

RODO
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Polskie Biuro Handlowe Teresa Wiśniewska - skrócie PBH, z siedzibą w Koszalinie ul. Sikorskiego 2F/3, 75-360 Koszalin, operator internetowej platformy handlowej, pod adresem: "z1z.eu" (www.z1z.eu), dalej: "e-scyzoryki.pl" (www.e-scyzoryki.pl), dalej: "liny-techniczne.pl" (www.liny-techniczne.pl)

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych, którym jest PBH Teresa Wiśniewska.
Oto jego dane kontaktowe:
adres e-mail: 5000@home.pl
adres pocztowy: PBH Teresa Wiśniewska, ul. Generała Wł. Sikorskiego 2F/3, Koszalin 75-360.

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta, podczas składania zamówienia, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie w naszych sklepach internetowych: z1z.eu; e-scyzoryki.pl; liny-techniczne.pl

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez PW Kormoran Franciszek Wiśniewski z1z.eu; e-scyzoryki.pl; liny-techniczne.pl.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

• umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z usług świadczonych przez PBH Teresa Wiśniewska, w tym dokonywania
transakcji i płatności oraz składania zamówień w Oficjalnych sklepach z1z.eu; e-scyzoryki.pl; liny-techniczne.pl;
• zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji
i rozwiązywania problemów technicznych;
• obsługi reklamacji w PBH Teresa Wiśniewska ( z1z.eu; e-scyzoryki.pl; liny-techniczne.pl) lub w sklepach z1z.eu; e-scyzoryki.pl; liny-techniczne.pl w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
• obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
• kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu PW Kormoran z1z.eu; e-scyzoryki.pl; liny-techniczne.pl, którym jest:

• monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np.
wyszukiwanie słów kluczowych, zamieszczanie ofert oraz zarządzanie Twoją aktywnością na
z1z.eu; e-scyzoryki.pl; liny-techniczne.pl;
• prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia
marketingu bezpośredniego własnych usług z1z,eu, towarów sklepów z1z.eu; e-scyzoryki.pl; liny-techniczne.pl
• kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami
marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon;
• zapewnienie obsługi usług płatniczych;
• prowadzenie badań i analiz PBH Teresa Wiśniewska z1z.eu; e-scyzoryki.pl; liny-techniczne.pl, między innymi pod kątem funkcjonalności tej platformy handlowej,
poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
• obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz
kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
• organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
• windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
• prowadzenie analiz statystycznych;
• przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczenia - (wykazania spełnienia
przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
• zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
• organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją
wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

• adres e-mail, imię i nazwisko, adres dostawy zamówionych produktów, numer telefonu,
informacji o firmie i jej adresie (w przypadku firm).

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać ze świadczonych przez nas usług PBH Teresa Wiśniewska z1z.eu; e-scyzoryki.pl; liny-techniczne.pl.
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np.
ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest
dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec PBH Teresa Wiśniewska z1z.eu; e-scyzoryki.pl; liny-techniczne.pl w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
przez PBH Teresa Wiśniewska z1z.eu; e-scyzoryki.pl; liny-techniczne.pl; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich
danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe –
możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość
tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały
usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia
roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione
podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu
nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

• przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla
celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
• Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy stronom transakcji oraz podmiotom wspierającym
nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe,
ubezpieczeniowe, wykonują usługi logistyczne, konsultingowe lub audytowe, wspomagają obsługę PW KORMORAN z1z.eu; e-scyzoryki.pl; liny-techniczne.pl,
wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Możemy przekazać Twoje dane
osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
• zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
• statystycznych i archiwizacyjnych,
• maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do
momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych
zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.

W celu rozliczenia tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym PBH Teresa Wiśniewska z1z.eu; e-scyzoryki.pl; liny-techniczne.pl zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu
o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych,
zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający
na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie danych osobowych przez PBH Teresa Wiśniewska z1z.eu; e-scyzoryki.pl; liny-techniczne.pl polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.