Oświadczenie o gwarancji Victorinox

| more


Oświadczenie o gwarancji jakości produktów Victorinox
Rozdział I
A. Postanowienia ogólne:
1. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielającym gwarancji jakości i niezawodności jest Victorinox Poland Sp. z o.o., 00-138 Warszawa, ul. Ptasia 6, www.victorinox.com.pl
2. Okres odpowiedzialności dla poszczególnych grup produktowych określony jest w Rozdziale II.
3. Uprawniony z gwarancji może żądać od gwaranta wydania oświadczenia gwarancyjnego utrwalonego na papierze lub innym trwałym nośniku (dokument gwarancyjny).
4. Gwarancja udzielona na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego, wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
B. Uprawnienia i obowiązki przysługujące w razie ujawnienia wady.
1. Zgłaszający wadę zobowiązany jest do dostarczenia pozbawionego zabrudzeń produktu do Serwisowego Punktu Przyjęć Victorinox Poland, 00-138 Warszawa, ul. Ptasia 6.
2. Zgłoszenie powinno być sporządzone na piśmie ze szczegółowym opisem ujawnionej wady, oraz poda-niem adresu kontaktowego uprawnionego.
3. Przy zgłaszaniu wad produktów, uprawniony z gwarancji zobowiązany jest do okazania dowodu zakupu. Wyjątek stanowią produkty zaliczone do grupy określonej w Rozdziale II, pkt A, ppkt. 1 przy zgłaszaniu których nie wymagane jest okazanie dowodu zakupu.
C. Obowiązki i uprawnienia gwaranta w razie stwierdzenia wady.
1. Zgłoszone i potwierdzone co do zasadności wady w okresie gwarancji zostaną usunięte w czasie nie dłuższym niż 14 dni, licząc od daty dostarczenia produktu do Serwisowego Punktu Przyjęć Victorinox Poland.
2. Czas usunięcia zgłoszonych wad może zostać przedłużony do 90 dni jeżeli produkt będzie wymagał na-prawy w serwisie fabrycznym poza granicami Polski.
3. Gwarant, wedle swojego uznania, w zależności od rozmiaru i charakteru wady, dokona naprawy wadliwego produktu, wymiany wadliwego produktu na produkt wolny od wad, albo zwrotu całości lub części ceny uiszczonej za produkt, łącznie z kosztami jego dostarczenia do miejsca wskazanego w punkcie B ust. 1, oraz zwrotu przedmiotu do miejsca wskazanego w zgłoszeniu lub umowie. Zgłoszenie wady produktu upoważnia gwaranta do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie niezbędnym - umożliwiającym realizację zobowiązania gwarancyjnego ( art. 23 ust. 1 pkt. 3 ustawy o ochronie danych osobowych - tekst jedn. Dz.U.2014.poz.1182).
D. Gwarancją jakości nie są objęte niżej wymienione wady:
1. Powstałe w wyniku eksploatacji lub używania produktu w sposób niezgodny z przeznaczeniem.
2. Powstałe na skutek oddziaływań termicznych i chemicznych.
3. Powstałe na skutek normalnego zużycia eksploatacyjnego.
4. Powstałe w elementach elektronicznych, spowodowane w szczególności przez:
a) zalanie cieczą
b) wylanie ze źródła zasilania, tj. z baterii lub akumulatorów
c) używanie źródła zasilania, tj. baterii lub akumulatorów o niewłaściwych parametrach
5. Powstałe na skutek wykonywanych przez użytkownika, we własnym zakresie, napraw objętych ochroną gwarancyjną lub modyfikacji reklamowanego produktu.
6. Powstałe w wyniku braku bieżącej konserwacji i czyszczenia produktu.Rozdział II
A. Okres odpowiedzialności - gwarant ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne produktu (materiałowe lub produkcyjne) przez następujący okres od dnia sprzedaży:
1. bez ograniczenia czasowego - dla następujących grup produktowych:
1.1 Scyzoryki z wyłączeniem elementów elektronicznych i elektrycznych
1.2 SwissTool
1.3 CyberTool
1.4 GolfTool,
1.5 BikerTool,
1.6 RescueTool,
1.7 Noże kuchenne.
1.8 Bagaże i akcesoria podróżne z kolekcji:
Architecture 3.0, Lexicon, Werks Traveler 4.0, Altius 3.0, CH-97 2.0, Lexicon Professional, VX One, Architecture Urban
2. 10 lat - dla następujących grup produktowych:
2.1 Bagaże i akcesoria podróżne z kolekcji:
Altmont 3.0, Avolve 2.0, Hybri-Lite, Spectra 2.0, Werks Professional, VX Sport, Lifestyle Accessories 3.0
3. 3 lata - dla produktów z następujących grup produktowych:
3.1. Zegarki Victorinox Swiss Army z włączeniami określonymi w indywidualnej karcie gwarancyjnej produktu
4. 2 lata - dla produktów z następujących grup produktowych:
4.1. Akcesoria kuchenne
4.2. Akcesoria kosmetyczne i fryzjerskie
4.3. Akcesoria do scyzoryków w tym etui i wyposażenie dodatkowe
4.4. Produkty zawierające elementy elektroniczne i elektryczne
4.5. Pozostałe produkty, które nie zostały wymienione w punkcie 1, 2, 3.
Pouczenie o zasadach postępowania z elektro-odpadami
Następujące rodzaje produktów podlegają Dyrektywie Europejskiej 2002/96/EC i zostały zaklasyfikowane wg załącznika nr 1 do ustawy z dn. 29.07.2005 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:
- zegarki (gr. 2 / poz.11)
- latarki (gr. 5 / poz. 6)
- scyzoryki z elementami elektronicznymi i elektrycznymi (gr. 2 / poz.13)
Nie wolno ich wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Należy je utylizować w wyznaczonych przepisami punktach. Szczegółowe informacje na temat utylizacji zużytych urządzeń można uzyskać w urzędzie gminy, zakładzie oczyszczania lub u sprzedawcy, u którego nabyto produkt.
Utylizacja
Produktu oznaczonego znakiem przekreślonego kosza nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady.
Sprzęt elektroniczny i elektryczny po zakończeniu eksploatacji należy przekazać do jednego z punktów zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. W celu uzyskania informacji o adresach punktów zbierania należy zwrócić się do właściwego urzędu gminy, jednostek oczyszczania miasta lub sprzedawcy detalicznego. Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny można bezpłatnie zwrócić w miejscu zakupu nowego, tego samego rodzaju sprzętu i w tej samej ilości co sprzęt zakupiony.
Zużyte baterie i akumulatory przenośne należy wyrzucać do specjalnie oznakowanych pojemników umieszczanych w miejscach odbioru między innymi w punktach handlu bateriami i akumulatorami, w sieciach handlowych, stacjach benzynowych, urzędach, szkołach, przedszkolach. Baterie i akumulatory mogą zawierać szereg substancji szkodliwych dla środowiska naturalnego i zdrowia człowieka. Są to głównie metale ciężkie jak ołów, rtęć, kadm, lit, nikiel, a także substancje tworzące elektrolit (kwasy, zasady) o właściwościach żrących i wywołujących korozję.INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO USUWANIA BATERII
1. Wyłączyć zasilanie sprzętu
2. Otworzyć pokrywę pojemnika baterii
3. Usunąć baterie znajdujące się w sprzęcie
Dzięki segregacji i właściwemu unieszkodliwianiu zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego oraz baterii i akumulatorów chronimy środowisko naturalne przed zanieczyszczeniami , ograniczamy eksploatację zasobów naturalnych, oraz zmniejszamy ilość szkodliwych odpadów.Victorinox Poland Sp. z o.o., PL-00-138 Warszawa, Ptasia 6 KRS: 0000122430; REGON: 010405344; NIP: 526-00-21-208
Kapitał zakładowy: 19 300 000 PLN. Działalność zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. www.victorinox.com.pl T +48 22 652 19 07
2016-04-01, wersja 1/2016